Many thanks! Plenty of knowledge.

______ ______ ______ ___ https://eldo-klub.net/ ______-_____ PM